Aktualności

[Blog #11] Promotor zdrowia, czyli kto?

[Blog #11] Promotor zdrowia, czyli kto?

2018-05-04, autor: Fundacja OZZ

#promotor zdrowia #zdrowie publiczne

zz_post_20180430

dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Często zadajemy sobie pytanie, co oznacza promowanie zdrowia oraz, kto właściwie może to robić? Częściowo na to pytanie odpowiadają definicje promocji zdrowia, których w piśmiennictwie polskim i światowym można znaleźć wiele. Choć różne w brzmieniu, w większości odnoszą się one do tego, co w teorii promocji zdrowia najważniejsze- znajomości jego uwarunkowań, co ma prowadzić do podejmowania świadomych wyborów prozdrowotnych. Wybory te powinny też wynikać ze zdobycia rzetelnej wiedzy o zdrowiu. Nie musi być to wiedza specjalistyczna: do realizacji podstawowych działań wystarczy umieć przypisać poszczególne determinanty zdrowia do wybranych grup populacji (inny ich wpływ będzie w grupie dzieci, inny wśród seniorów, inny dla poszczególnych grup; na przykład zawodowych). Taki zabieg pozwoli nam na określenie głównych potrzeb zdrowotnych wybranej grupy i na dobranie odpowiednio dopasowanej interwencji. Kto zatem może to robić? Czy tylko przedstawiciele zawodów medycznych?

Promotorem zdrowia może być każdy z nas! Lokalni liderzy promocji zdrowia to idea sprawdzająca się już w wielu krajach, między innymi w Stanach Zjednoczonych. W Polsce próbę wykształcenia lokalnych liderów promocji zdrowia podjęto między innymi w toku realizacji paneuropejskiego projektu ProHelath 65+. Wśród realizatorów projektu znaleźli się także członkowie Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani dr Anna Staniszewska i dr Dominik Olejniczak. Prowadzili oni warsztaty dla liderów promocji zdrowia wywodzących się z uniwersytetów trzeciego wieku, administracji samorządowej oraz ośrodków pomocy społecznej. Do głównych treści warsztatów zaliczono zapoznanie uczestników z modelami uwarunkowań zdrowia, metodami oceny potrzeb zdrowotnych wybranych grup populacji oraz kompetencjami, jakie powinien posiadać każdy promotor zdrowia. Przyswojenie takiej wiedzy, chociaż w podstawowym zakresie, stanowi punkt wyjścia do budowania kompetencji w zakresie promocji zdrowia. Choć ilość treści była dość znaczna, to jednak najważniejsze jest zaangażowanie w sprawy zdrowia oraz wykazywanie inicjatywy.

Przejmowanie odpowiedzialności za własne zdrowie to obecnie jeden z głównych trendów w promocji zdrowia, zgodny także z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Zatem świadomy promotor zdrowia największy nacisk będzie kładł na aktywizowanie społeczności lokalnych, będzie wskazywał na możliwości realnego oddziaływania na zdrowie własne i bliskich oraz będzie zachęcał do większej aktywności w tym zakresie. To właśnie umiejętność „zarażenia” chęcią do działania stanowi największą wartość w warsztacie promotora zdrowia. Może nim być zatem każdy z nas!

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.