Aktualności

Patient empowerment – korzyści i wyzwania

Patient empowerment – korzyści i wyzwania

2016-05-30, autor: Fundacja OZZ

Od wielu miesięcy coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej koncepcja większego zaangażowania pacjenta w dbanie o własne zdrowie. Ta idea, zwana patient empowerment, znajduje swoje źródło już w ubiegłym stuleciu, kiedy to postawiono tezę, iż główną determinantą zdrowia jest tryb życia – uwarunkowanie modyfikowalne, na które jednostka ma wpływ. O patient empowerment dyskutuje się także w kręgach decydentów – tę problematykę wielokrotnie poruszał już Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł w trakcie posiedzeń sejmowej komisji zdrowia (m.in. 1 grudnia 2015 czy 9 marca 2016).

Obecnie systemy ochrony zdrowia borykają się z wieloma problemami – niedostatek  środków finansowych uniemożliwia pełne zaspokojenie potrzeb zdrowotnych społeczeństw. Przejawia się to między innymi w brakach w infrastrukturze, a także w niedostatecznej ilości personelu medycznego. Problem ten dotyczy także Polski, gdzie pacjenci na co dzień borykają się ze zbyt niską dostępnością do lekarzy specjalistów, czy, w niektórych przypadkach, nawet do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Koncepcją, która może wpłynąć na poprawę sytuacji, jest wspomniane patient empowerment. Należy zdać sobie sprawę, iż wyedukowany i zaangażowany pacjent jest częścią każdego właściwie funkcjonującego systemu ochrony zdrowia. Stąd konieczne jest przyłożenie dużej wagi do edukacji zdrowotnej, nie tylko w ramach systemu ochrony zdrowia, lecz także w ramach funkcjonowania państwa jako całości. Budowanie świadomości zdrowotnej i kompetencji zdrowotnych (health literacy) pacjenta znacznie podnosi szanse na jego zaangażowanie w proces budowy i umacniania zdrowia, a także w ewentualny proces terapeutyczny. Powoduje także wzmożenie działań na rzecz zdrowia w siedlisku, w którym dana osoba funkcjonuje, a którym najczęściej jest środowisko rodzinne.

Widać więc, iż zaangażowanie pacjenta niesie potencjalne korzyści nie tylko dla niego samego, lecz także dla jego otoczenia. Patient empowerment jest zatem koncepcją oddania inicjatywy w ręce pacjenta: świadomego i mającego poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie. Korzyści takiego rozwiązania są nie do przecenienia; w szerokiej perspektywie czasu stwarzają szanse na podniesienie wydolności systemu ochrony zdrowia oraz na poprawę stanu zdrowia populacji. Dobry przykład może stanowić ograniczenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne, takie jak otyłość czy cukrzyca, poprzez minimalizowanie czynników ryzyka występowania tych chorób. Warto w tym miejscu wspomnieć, że również w przypadku chorób przewlekłych świadomość i wyedukowanie pacjenta mają kluczowe znaczenie – tzw. self-treatment, czyli zdolność i chęć pacjenta pozwalające na współpracę z lekarzem w procesie leczenia choroby przewlekłej – znacznie poprawia nie tylko jakość życia pacjenta, lecz także wpływa na efektywność leczenia, a zatem i na obniżenie kosztów.

Należy podkreślić, iż urzeczywistnianie idei patient empowerment stanowi proces długofalowy; zauważalne efekty takich działań mogą przyjść dopiero w perspektywie kilku czy kilkunastu lat. Tym bardziej proces ten należy rozpocząć jak najszybciej. Adresatem edukacji w tym zakresie winna być całość społeczeństwa. Takie działania wpisują się w szeroko rozumiane inicjatywy związane z profilaktyką chorób i urazów, realizują zatem cele polityki zdrowia publicznego. Powinny być to działania systemowe, intensyfikowane na szczeblach lokalnych i dostosowane do potrzeb i możliwości społeczności lokalnych. Zasadny jest także udział w tym procesie instytucji pozarządowych. Idea zaangażowania pacjenta w budowanie i umacnianie zdrowia powinna być szczególnie silnie i konsekwentnie akcentowana wśród grup podwyższonego ryzyka zdrowotnego: patient empowerment wydaje się być kluczowe również w postępowaniu w zakresie profilaktyki III poziomu, a więc wszelkiego rodzaju działaniach, mających na celu zminimalizowanie powikłań choroby, czy urazu (np. rehabilitacji).

Budowanie świadomości zdrowotnej pacjenta oraz jego zaangażowania, opartego na rzetelnej wiedzy i chęci współdziałania z personelem medycznym, stanowić powinno jedno z głównych wyzwań dla systemu opieki zdrowotnej. Podkreślając rolę pacjenta w systemie można postawić tezę, iż pacjent świadomy i wyedukowany stanowi duży potencjał, co stwarza szansę na usprawnienie funkcjonowania tego systemu.

dr Dominik Olejniczak
Członek Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Zdjęcie: skeeze via Pixabay.com
(licencja CC0 – Domena Publiczna).

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.