Aktualności

[Blog #12] Krótko o persistance

[Blog #12] Krótko o persistance

2018-05-11, autor: Fundacja OZZ

#konsekwencje leczenia #persistance #przestrzeganie przedziału czasowego

zz_post_20180510

dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zachowanie zdrowotne pacjenta w przebiegu farmakoterapii, określane jako persistance (pol. wytrwałość) stanowi jeden z elementów adherence pacjenta. Odnosi się ono do konsekwencji w przyjmowaniu leku w przebiegu leczenia farmakologicznego. Od compliance z kolei różni się tym, iż w tym przypadku mowa jest nie o dawce leku, ale o przestrzeganiu przedziału czasowego, w którym powinien być on przyjmowany.

Podobnie, jak w przypadku pojęcia compliance, szczególnie istotne dla wyjaśnienia wagi pojęcia, jest tu zjawisko narażenia pacjenta na dużą ilość informacji na temat zdrowia, które nie mają potwierdzenia w dowodach naukowych (ang. non-evidence based). Dla niewyedukowanego pacjenta informacje takie mogą stanowić podstawę do samodzielnego wydłużania, bądź skracania farmakoterapii.

Samowolne skracanie terapii ma najczęściej miejsce w przypadku antybiotyków. Kiedy w toku antybiotykoterapii, po 3-4 dniach przychodzi poprawa samopoczucia, często występuje pokusa odstawienia leków. Kolejną przyczyną jest chęć „zaoszczędzenia” leków, dostępnych na receptę i posiadania ich w domu „na wszelki wypadek”. Takie zachowania powinny być piętnowane- o czasie terapii, szczególnie w przypadku leków dostępnych na receptę, powinien decydować wyłącznie lekarz. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku rozpoczęcia terapii: świadomy i wyedukowany pacjent nie rozpocznie stosowania leków dostępnych na receptę, pozostałych po poprzednich terapiach, bez konsultacji z lekarzem.

Wyłania się tu zatem szerokie pole do edukacji pacjenta. Powinna być ona realizowana nie tylko przez lekarzy, czy pielęgniarki, ale także przez farmaceutów, czy techników farmacji- osoby sprzedające leki. Nawet krótkie przypomnienie w trakcie kupowania leków, o konieczności przestrzegania sposobu przyjmowania, dawki, czy czasu terapii może być kluczowe dla powodzenia procesu terapeutycznego. W proces edukacji należałoby także włączyć świadomych pacjentów, którzy mogą pełnić rolę edukatora na przykład w środowisku rodzinnym.

Przestrzeganie zasady persistance może przełożyć się nie tylko na poprawę stanu zdrowia populacji, ale także na korzyści ekonomiczne: z punktu widzenia pracodawców skuteczna terapia to krótszy czas zwolnień lekarskich; z punktu widzenia pacjenta to brak konieczności wydawania środków na dalszą farmakoterapię (spowodowaną nieprzestrzeganiem zaleceń) w celu „doleczenie choroby”.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.