Aktualności

[Blog #96] Leki przeciwkrzepliwe

[Blog #96] Leki przeciwkrzepliwe

2020-02-28, autor: Fundacja OZZ

#kiedy lekarz zaleca stosowanie leków przeciwkrzepliwych? #krew

zz_post_20200220

dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Krew jest płynną tkanką organizmu, która składa się z osocza oraz elementów morfotycznych. Osocze, które stanowi ok. 55% objętości krwi składa się z wody (ok. 90%), białek (ok. 7%) oraz rożnych związków organicznych i nieorganicznych (ok. 3%). Natomiast w skład elementów komórkowych krwi wchodzą krwinki czerwone (erytrocyty), krwinki białe (leukocyty), płytki krwi (trombocyty). Poszczególne elementy krwi pełnią wiele ważnych funkcji w organizmie. Elementy osocza i płytki krwi odpowiadają za prawidłową hemostazę, czyli stan równowagi pomiędzy tym, że  krew jest w stanie płynnym, może krążyć w naczyniach, ale się z nich nie wylewa, zaś w przypadku uszkodzenia naczynia pozwala na zahamowanie krwawienia naczyń poprzez wytwarzanie skrzepu i jednocześnie nie dopuszcza do tego, by skrzep powstał w świetle naczynia i je zamknął.

Niestety nieprawidłowości w utrzymaniu hemostazy w organizmie mogą objawiać się wytwarzaniem skrzepów. Większa skłonność do tworzenia skrzeplin obejmuje takie stany jak: wszczepienie sztucznej zastawki serca, wszczepienie niektórych protez naczyniowych, zaburzenia rytmu serca – migotanie przedsionków, niewydolność serca, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zakrzepica tętnic (najczęściej kończyn dolnych), obecność przyściennych skrzeplin w jednej z jam serca, niektóre postaci nadmiernej krzepliwości krwi tzw. trombofilii.

W takich sytuacjach należy przyjmować leki przeciwkrzepliwe. Do tych leków należą: heparyny i ich pochodne; antagoniści witaminy K (warfaryna, acenocumarol); Inhibitory czynnika Xa (fondaparynuks, rywaroksaban, apiksaban), bezpośrednie inhibitory trombiny (dabigatran, lepirudyna, desirudyna, biwalirudyna, argatroban), leki przeciwpłytkowe – pochodne tienopirydyny (klopidigrel, prasugrel, tikagrelor, tiklopidyna), kwas acetylosalicylowy, leki fibrynolityczne (streptokinaza, ateplaza, tenekteplaza, reteplaza).

            W trakcie stosowania leków przeciwkrzepliwych:

  • Przyjmuj zleconą przez lekarza dawkę leku zawsze o stałej porze.
  • Nie sumuj dawek pominiętych, gdyż prowadzi to do niebezpiecznej kumulacji leku we krwi.
  • W trakcie leczenia antagonistami witaminy K, kontroluj INR wg zaleceń lekarza. Zapamiętaj, jaki powinien być Twój INR w czasie leczenia. W trakcie stosowania innych leków przeciwkrzepliwych kontroluj wskazane przez lekarza parametry układu krzepnięcia.
  • W trakcie leczenia unikaj urazów, szczególnie głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej.
  • Nie zażywaj żadnych nowych leków bez porozumienia z lekarzem.
  • Spożywaj zawsze podobną ilość mięsa, warzyw i owoców.
  • W trakcie leczenia nie spożywaj alkoholu, gdyż nasila on działanie leku i może spowodować

krwawienie.

  • W razie pojawienia się jakiegokolwiek krwawienia, np. z dziąseł, nosa, krwi w moczu, niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.
  • Noś przy sobie informację o leczeniu przeciwkrzepliwym np. w portfelu lub bransoletkę z

informacją. Koniecznie dołącz do niej dokument z oznaczoną grupą krwi.

  • Jeśli jesteś w ciąży lub ją planujesz, koniecznie poinformuj o tym lekarza.

• Przed zabiegiem np. u dentysty, operacją poinformuje lekarza o stosowanych lekach przeciwkrzepliwych., w celu zoptymalizowania leczenia.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.