Aktualności

[Blog #9] Prezenteizm

[Blog #9] Prezenteizm

2018-03-23, autor: Fundacja OZZ

#absencja #pracownik #prezenteizm

zz_post_20180323

dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Mniej więcej od drugiej połowy dwudziestego wieku działania medycyny i nauk o zdrowiu koncentrują się przede wszystkim bezpośrednio na zapobieganiu rozwojowi chorób, a pośrednio skierowane są na zapobieganie niepełnosprawności, a także między innymi tak zwanej absencji pracowniczej. Nieobecność pracownika w miejscu pracy jest zawsze zjawiskiem niekorzystnym dla pracodawcy. Brak pracownika, szczególnie spowodowany absencją chorobową jest, zazwyczaj nieplanowany, przez co powoduje poważne zakłócenia i dezorganizację toku pracy. Z roku na rok absencja chorobowa implikuje coraz większe koszty wśród pracodawców.

Rozwój badań w tym obszarze poskutkował powstaniem nowego pojęcia- prezenteizmu (ang. presenteeism). Oznacza ono obecność w pracy pomimo choroby. Chory pracownik charakteryzuje się niższą wydajnością, skutecznością, czy produktywnością, tak więc prezenteizm oznacza w istocie nieefektywną obecność w miejscu pracy. Należy podkreślić, iż kolejną konsekwencją może być narażenie na niebezpieczeństwo w postaci choroby, pozostałych zdrowych pracowników, co w konsekwencji może doprowadzić do licznych zwolnień lekarskich, co może niekorzystnie odbić się na funkcjonowaniu instytucji. Jako określenie obecności w pracy pomimo choroby, pojęcie to weszło na stałe do zwrotów używanych w języku polskim (niekiedy używa się także określenia „prezentyzm”). O zjawisku tym można także mówić  jako o prezencji chorobowej.

Przeprowadzonych zostało stosunkowo niewiele badań, które pozwoliłyby na dokładne zrozumienie oraz przeanalizowanie skali zjawiska, jak również dokonanie oceny wpływu na zdrowie i samopoczucie pracowników, zwłaszcza w dłuższym horyzoncie czasowym. Większość badań ukazuje jedynie finansowe koszty związane z prezenteizmem. Nie mniej jednak w 2008 roku zjawisko prezenteizmu zostało umieszczone przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy (ang. European Agency for Safety and Health at Work) pośród nowych zagrożeń psychospołecznych występujących w miejscu pracy. Powszechnie zgodzono się z opinią, iż należy dokonać szczegółowej analizy zjawiska prezenteizmu oraz „szerzyć wiedzę z danego zakresu”. Świadczy to o docenieniu wagi problemu. Wydaje się, iż działania edukacyjne w tym obszarze powinny być nakierowane zarówno na pracodawców, jak i na pracowników.

 Należy podkreślać, iż właściwe zarządzanie zdrowiem w środowisku pracy prowadzi do poprawy wydajności pracowników oraz do podniesienia jakości wykonywanej pracy, a w konsekwencji stwarza przewagę nad konkurencyjnymi przedsiębiorstwami.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.