Aktualności

[Blog #7] Pacjent – partner, czyli o przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych  

[Blog #7] Pacjent – partner, czyli o przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych  

2018-03-01, autor: Fundacja OZZ

#aktywny pacjent #pacjent - partner #przestrzeganie zaleceń terapetycznych

post-2018.02.16-piątek

dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zachowania zdrowotne pacjenta w procesie komunikacji z lekarzem mogą być opisywane przez wiele pojęć. Różnice między nimi często wydają się być nieostre- można odnieść  słuszne wrażenie, iż mają one wiele części wspólnych.  Pojęciem, obejmującym swoim zasięgiem najszersze spektrum tych zachowań jest adherence. Opiera się ono przede wszystkim na właściwej komunikacji pacjenta z lekarzem. Jego efektem powinno być zrozumienie przez pacjenta przekazywanych zaleceń, dotyczących stylu życia (np. przestrzegania diety, czy zażywania leków). Innymi słowy adherence zakłada aktywny udział pacjenta w ustalaniu terapii, a także konsekwentne wypełnianie zaleceń. Powstaje pytanie, na ile pacjent może mieć realny wpływ na stosowaną terapię i w jaki sposób możliwe jest zwiększenie prawdopodobieństwa utrzymania reżimu terapeutycznego? Jako przykład aktywnego udziału pacjenta w planowaniu procesu terapeutycznego można podać wspólną decyzję dotycząca postaci przyjmowanego leku: w przypadku, kiedy pacjent ma problemy z przełykaniem, może otrzymać lek w innej postaci, np. syropu, zastrzyków, czy czopków. Zgłoszenie takiej potrzeby i wspólne ustalenie najwłaściwszej postaci leku (czy tez drogi jego podania) stanowi dowód na właściwe funkcjonowanie adherence. Taki mechanizm przekłada się na istotę adherence, a więc, zaakceptowanie i przede wszystkim przestrzeganie wspólnie wypracowanych warunków terapii.

Niski stopień adherence może z kolei niekorzystnie odbić się na efektywności procesu terapeutycznego lub całkowicie go uniemożliwić. Konieczne jest zatem budowanie relacji z pacjentem, co jest szczególnie ważne w przypadku chorych przewlekle, którzy odbywają regularne wizyty lekarskie. Należy jednak podkreślić, iż istnieją elementy warunkujące adherence, na które lekarz, farmaceuta czy pielęgniarka nie mają wpływu. Zalicza się nich na przykład poziom percepcji pacjenta, czy jego wiek i wynikające z niego ograniczenia (choroby, demencja, niedosłuch, niedowidzenie itp.). W takim przypadku w osiągnięciu odpowiedniego stopnia adherence nieodzowna może okazać się pomoc opiekuna prawnego, lub członka rodziny. O ile pacjent nie pozostaje w szpitalu, gdzie w sposób naturalny stopień zarówno adherence, jak i compliance, jest wysoki (w skutek pewnej „kontroli” nad chorym i możliwości monitorowania jego zachowań), o tyle w przypadku chorób niewymagających hospitalizacji, rzecz jest nieco trudniejsza. Wskazuje się tu zatem na rolę otoczenia chorego w procesie leczenia. Szczególnie w przypadku pacjenta senioralnego, czy też małego dziecka to w dużej mierze od jego bliskich, funkcjonujących w siedlisku, zależy stosowanie się pacjenta do zaleceń. Sugeruje to potrzebę objęcia edukacją zdrowotną nie tylko pacjenta, ale także jego rodziny, czy też opiekunów. Takie kompleksowe podejście znacznie zwiększa szanse na poprawę i utrzymanie dobrego stanu zdrowia.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.