Aktualności

[Blog #120] Jakość życia w chorobie

[Blog #120] Jakość życia w chorobie

2020-08-13, autor: Fundacja OZZ

#choroba #jakość życia

fozz-post-202007-post2

dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W ostatnich latach zauważalny jest niebagatelny wzrost zainteresowania pojęciem jakości życia (ang. Quality of Life, QoL). Współczesna medycyna nie opiera się tylko na procesie rozpoznania choroby, doborze adekwatnego sposobu leczenia, lecz zwraca coraz większą uwagę na stan samopoczucia, sposób podchodzenia do choroby i radzenia sobie z nią przez samych pacjentów. Istotną wartość w procesie leczenia, oprócz czynników obiektywnych mierzonych za pomocą badań specjalistycznych, przypisuje się subiektywnym aspektom zdrowia, które wpływają na funkcjonowanie pacjenta w ważnych dla niego dziedzinach. Zatem można wyróżnić dwie  składowe jakości życia: 1) aspekt subiektywny –  oceniany przez samego chorego, dotyczy stopnia satysfakcji z życia oraz 2) aspekt obiektywny – może być oceniany przez personel medyczny, który ocenia różne parametry kliniczne chorego. Idea polepszania jakości życia ma szczególne znaczenie w przypadku pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe.

Jednoznaczne podanie definicji „jakość życia” jest praktycznie niemożliwe. Dla każdego z nas jest to termin bardzo indywidualny, uwarunkowany różnymi determinantami. Jedna z najprostszych definicji mówi o tym, że „Jakość życia to ten obszar życia ludzkiego, który danego człowieka bezpośrednio dotyczy i który jest dla niego ważny„. Rozszerzona definicja zakłada, że jakość życia jest pojęciem wielopoziomowym, łączącym wiele dziedzin życia człowieka. Na ogólną jakość życia składa się funkcjonowanie społeczne, psychiczne, fizyczne, socjalne czy emocjonalne.

Jakość życia zależy od wielu czynników. W naukach medycznych interesującym zagadnieniem jest termin określany jako „jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia” (ang. Health Related Quality of Life, HRQL).

W medycynie jakość życia pozwala na kompleksowe postrzeganie problemów chorego. Stanowi istotne źródło informacji o funkcjonowaniu pacjenta w istotnych dla niego dziedzinach. Jakość życia jest również cennym wskaźnikiem efektów leczenia danego pacjenta. Może odgrywać także rolę przy ocenie wpływu leczenia na życie chorego.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.