Aktualności

[Blog #111] Farmakoterpia osób w starszym wieku

[Blog #111] Farmakoterpia osób w starszym wieku

2020-06-11, autor: Fundacja OZZ

#leki #osoby starsze

 

 fozz-post-20200605-post2

dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Za osobę starszą uznaje się człowieka, który ukończył 65 rok życia, zaś za osobę w wieku podeszłym, tego kto ukończył 80 rok życia. W Polsce średnia długość życia wynosi około 78 lat, przy czym jest zróżnicowana względem płci, i  tak średnia wieku kobiet wynosi około 81 lat, zaś  mężczyzn 74 lata. Średni zaś wiek osób żyjących w Unii Europejskiej wynosi 83 lata dla kobiet i i 78 lat dla mężczyzn. Osoby w wieku starszym są szczególną grupą osób, obok populacji pediatrycznej i kobiet w ciąży, wymagającą indywidualizacji farmakoterapii. Wiek starszy charakteryzują zmiany farmakokinetyki i farmakodynamiki leków. Osoby starsze są narażone na częstsze występowanie działań niepożądanych leków. Z jednej strony ich przyczyn należy upatrywać w spadku wydolności narządów (po 30 r.ż rocznie następuje utrata 2,5% komórek wątroby i 1% komórek nerek), co istotnie oddziałuje na zmianę poziomu leków oraz zmiany w homeostazie, predysponując do wystąpienia działań niepożądanych. Z drugiej zaś strony wiek starszy charakteryzuje wielochorobowość  i z nią związana politerapia, co samo w sobie jest czynnikiem ryzyka działań niepożądanych. Szacuje się, że osoby starsze stanowią ok. 15% populacji, jednak stosują aż ok. 40% leków. Z większą liczbą stosowanych jednocześnie leków wiąże się nie tylko większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, ale także ryzyko wystąpienia interakcji. Szacuje się, iż podczas równoczesnego zażywania 8 leków ryzyko wystąpienia interakcji wynosi 100%.  Choroby współwystępujące dotyczą ok. 37% populacji osób starszych. Najczęściej u osób w wieku podeszłym występują choroby układu sercowo-naczyniowego, jaska, zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej, osteoporoza, cukrzyca, choroby stawów, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, depresja, czy nietrzymanie moczu. Ponadto u osób starszych pewne objawy chorobowe mogą mieć innych charakter niż w populacji osób młodszych. Często są to albo inne objawy, ale są one mniej zarysowane (przebieg skąpoobjawowy). Dodatkowo okazuje się, że ok. 50% pacjentów w wieku starszym nieprawidłowo stosuje się do zaleceń lekarza. Dokonując wyboru leku dla osób starszych należy wybrać postać leku łatwą do dawkowania (małe tabletki, zawiesiny, czopki, gdyż osoby starsze mają często problemy z połykaniem) zalecić najprostszy, łatwy do zapamiętania sposób zażywania leków (np. jeśli to możliwe raz na dobę). Bardzo ważna jest komunikacja pomiędzy lekarzem a pacjentem w kwestii doboru leku. Pozytywnymi działaniami w przyszłości wydaje się być skoordynowanie działań wszystkich lekarzy, a także farmaceutów opiekujących się danym pacjentem, tak by brali oni po uwagę wszystkie ograniczenia danej terapii oraz wykluczające się działania przepisywanych leków

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.