Aktualności

II Kongres Zdrowia Pracodawców RP

II Kongres Zdrowia Pracodawców RP

2018-04-27, autor: Fundacja OZZ

#kongres zdrowia #Pracodawcy RP

W dniu 26 kwietnia odbył się w Warszawie II Kongres Zdrowia Pracodawców RP. Na tym niezwykle istotnym wydarzeniu Fundację Obywatele Zdrowo Zaangażowani reprezentowali dr Anna Staniszewska i dr Dominik Olejniczak. W kongresie uczestniczyli między innymi minister sportu Witold Bańka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król, Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz, a także przedstawiciele parlamentu: poseł Tomasz Latos, czy posłanka Beata Małecka-Libera.

Zarówno w sesji plenarnej, jak i w debatach panelowych poruszono wiele istotnych, z punktu widzenia zdrowia obywateli, kwestii. Szczególne miejsce zajęła profilaktyka chorób populacji osób pracujących. W sposób naturalny wiele miejsca poświęcono tu roli medycyny pracy. W toku jednej z najważniejszych debat, zatytułowanej „Odpowiedzialność pracodawcy za zdrowie pracownika z perspektywy zdrowia publicznego” powołano się na Raport ”Medycyna pracy w prewencji chorób wywoływanych wysokim stężeniem cholesterolu”, wydany przez FOZZ. Po zakończeniu debaty, w której udział wziął także wiceminister zdrowia dr Zbigniew Król, wręczyliśmy Panu Ministrowi egzemplarz Raportu.

W  toku debat padło wiele istotnych stwierdzeń i spostrzeżeń; uczestnicy Kongresu zgodnie podkreślali, iż działania z zakresu profilaktyki, realizowane przez system ochrony zdrowia nie do końca spełniają swoją rolę. Zwrócono także uwagę na niedofinansowanie systemu, a także na potrzebę ustawicznej edukacji pacjenta.  Jedną z propozycji rozwiązania problemu wydaje się być zwiększenie roli medycyny pracy, a także dyskusja nad rozszerzeniem pakietu obowiązkowych badań okresowych, także- w kontekście chorób układu krążenia- o lipidogram. Stwierdzono ponadto, iż w kontekście działań profilaktycznych konieczna jest współpraca lekarzy medycyny pracy z lekarzami POZ.

Kongres cieszył się dużym zainteresowaniem również ze strony mediów, co niewątpliwie będzie miało korzystny wpływ na upowszechnienie zagadnień związanych z ochroną zdrowia osób pracujących i wpłynie na rozpoczęcie publicznej debaty nad tym zagadnieniem.

 

dr Dominik Olejniczak
Członek Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.