Zarząd fundacji

dr hab. n. med i n. o zdr. Anna Staniszewska

Prezes Fundacji

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka studiów podyplomowych w Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Przez krótki czas związana z Departamentem Gospodarki Lekowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest członkiem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Nauk Neurologicznych „Proneuro”, w którym pełni funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej. W swoim dorobku naukowo-dydaktycznym posiada prace oryginalne i poglądowe, skrypty dla studentów oraz doniesienia zjazdowe. Jest opiekunem i recenzentem prac licencjackich i magisterskich z zakresu szeroko pojętego zdrowia publicznego.

dr hab. n. med i n. o zdr. Dominik Olejniczak

Członek Zarządu

Jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym ukończył kierunki dietetyka oraz zdrowie publiczne. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Należy do Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz jest członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Posiada specjalizację ze zdrowia publicznego oraz specjalizację z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Jest autorem przeszło stu publikacji z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia. W swoich badaniach porusza m.in. tematykę health literacy, oceny potrzeb zdrowotnych oraz efektywności edukacji zdrowotnej. W 2010 roku jego praca doktorska pt.: „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w dziedzinie promocji zdrowia w mieście stołecznym Warszawie” została wybrana jedną z 20 najlepszych prac doktorskich w konkursie Komitetu Regionów Unii Europejskiej (Commitee of the Regions).

Jest też zaangażowanym nauczycielem akademickim, pedagogiem z pasją przekazującym swoją wiedzę kolejnym rocznikom studentów kierunków zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, czy dietetyka. Jest promotorem kilkuset prac dyplomowych oraz wielokrotnym laureatem nagród J.M. Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia dydaktyczne. Współtworzył program nauczania przedmiotu promocja zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współtworzył i współrealizował wiele programów edukacji zdrowotnej i działań z zakresu zdrowia publicznego (także w ramach Narodowego Programu Zdrowia) z powodzeniem wdrażanych w różnych środowiskach i populacjach.

Interesuje się historią powszechną, historią wojskowości oraz muzyką i kinematografią.

mgr Elwira Smoleńska

Członek Zarządu

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego studiów magisterskich na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalizacja promocja zdrowia i epidemiologia. W 2015 roku obroniła pracę dyplomową pt.: „Zjawisko samoleczenia w grupie osób chorych na padaczkę”. Uzyskując tytuł licencjata. Jest współautorem kilku artykułów naukowych związanych z zachwianiami zdrowotnymi. Czynnie działa w Kołach Naukowych Zdrowia Publicznego sekcja Promocji Zdrowia oraz Kole Naukowym Managerów Zdrowia. Naukowo szczególnie interesuje się zagadnieniami dotyczącymi samoleczenia, epilepsji, a także tematyką związaną z osobami starszymi.

mgr Aleksandra Kielan

Dyrektor Biura

Doktorantka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Nauki o Zdrowiu w Zakładzie Zdrowia Publicznego. Suicydolog, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Absolwentka kierunku zdrowie publiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, specjalizacja promocja zdrowia i epidemiologia. Autorka publikacji z zakresu zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego. Aktywnie zaangażowana w działania na rzecz zapobiegania samobójstwom w Polsce.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.