Statut

Statut

Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Postanowienia ogólne powrót

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Annę Ninę Staniszewską zam. w miejscowości Warszawa, przy ulicy Okopowej 45/64, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 10 lok.13 dnia 17.02.2016 przed notariuszem Marią Brudnicką działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 3

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów, dla których została powołana, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

§ 5

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 6

Fundacja jest bezwyznaniowa i apolityczna.

§ 7

Fundacja używa pieczęci wskazujących jej nazwę, siedzibę oraz dane identyfikacyjne.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów wspieranych przez Fundację.

Cele i zasady działania fundacji powrót

§ 9

Cele Fundacji stanowią:

 1. wspieranie edukacji w zakresie zdrowia w Polsce;
 2. promocja postaw prozdrowotnych w społeczeństwie, szczególnie w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz odpowiedzialnego samoleczenia;
 3. wzmacnianie głosu obywateli w debacie publicznej oraz w procesie konsultacji społecznych;
 4. aktywne działanie na rzecz budowania systemu opieki zdrowotnej zorientowanej na pacjenta.

§ 10

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 2. inicjowanie i organizację kampanii społecznych oraz przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych i naukowych;
 3. uczestniczenie w kampaniach społecznych oraz przedsięwzięciach społecznych, edukacyjnych i naukowych;
 4. organizację wykładów, seminariów, konferencji, debat, szkoleń, kursów i innych;
 5. inspirowanie, wspieranie i prowadzenie działalności badawczej;
 6. przygotowywanie ekspertyz, analiz i sprawozdań z obszaru zdrowia i opieki zdrowotnej;
 7. działalność wydawniczą;
 8. współpraca z podmiotami gospodarczymi;
 9. współpraca z uczelniami i innymi instytucjami oraz organizacjami edukacyjnymi i naukowymi;
 10. współpracę z polskimi instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze gospodarki, edukacji i nauki;
 11. wspieranie działań innych osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji;
 12. występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi.
 13. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności wyodrębnia się rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 14. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 15. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami sprawiedliwości oraz organami administracyjnymi w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 16. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

Majątek i dochody fundacji powrót

§ 11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 12

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
  1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora;
  2. darowizn, spadków, zapisów;
  3. dotacji i subwencji oraz grantów;
  4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji, loterii oraz akcji charytatywnych;
  5. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych Fundacji;
  6. odsetek i depozytów bankowych;
  7. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
  8. dochodów z majątku Fundacji.
 2. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, ani osób, które z tymi osobami pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku, ani przekazywać składników swojego majątku na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, albo ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie majątku następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Nie dotyczy to sytuacji, w której wykorzystanie lub przekazanie majątku na rzecz tych osób wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

§ 13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 14

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Władze fundacji powrót

§ 15

Władzę w Fundacji pełni Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób.
 2. Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu są powoływani przez Fundatora.
 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek odwołania przez Fundatora, zrzeczenia się członkostwa, a także na skutek śmierci lub długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w  p racach Zarządu.

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 4. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
 5. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
 6. uchwalanie regulaminów;
 7. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 8. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
 9. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dotacji i grantów;
 10. uchwalanie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 11. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu nie rzadziej niż raz na kwartał.
 12. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu za pomocą poczty elektronicznej nie później niż na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.
 13. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Głosowanie może odbywać się pisemnie.
 14. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Prezesa Zarządu uchwały podpisanej przez wszystkich członków Zarządu z zaznaczeniem, czy dany członek Zarządu głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Prezes Zarządu rozsyła wszystkim członkom Zarządu projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeśli członek Zarządu wyraził na to zgodę na piśmie) wraz z informacja, że będzie czekał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 5 dni od daty rozesłania projektu uchwały.
 15. Zarząd może podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne) pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie oraz będą uczestniczyć w jej podjęciu. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Prezes Zarządu komunikuje się po kolei bądź jednocześnie ze wszystkimi członkami Zarządu i przedstawia im projekt uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Zarządu głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany czas, który nie może być krótszy niż 30 minut, licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Zarządu treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym czasie jest jednoznaczne ze sprzeciwem danego członka Zarządu co do takiego trybu podjęcia uchwały. Z  przebiegu takiego głosowania Prezesa Zarządu sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.
 16. Uchwała Zarządu podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 17. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 5 i 6 powyżej nie dotyczy zatwierdzania sprawozdań i planów działalności Fundacji.
 18. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 18

 1. Na potrzeby wsparcia prowadzonych programów, projektów i kampanii Zarząd może powołać Radę Programową.
 2. Rada Programowa może liczyć od 2 do 5 osób.
 3. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd na podstawie uchwały.
 4. Członkowie Rady Programowej mogą zostać odwołani przez Zarząd na podstawie uchwały bądź samodzielnie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji.

§ 19

Do zadań Rady Programowej należy:

 1. wspieranie Zarządu i Fundatora w jak najlepszym działaniu na rzecz osiągnięcia celów Fundacji;
 2. konsultowanie i opiniowanie działań Fundacji.

Sposób reprezentacji powrót

§ 20

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu działający samodzielnie.

Zmiana statutu powrót

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów wymienionych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją powrót

§ 22

 1. Fundacja może, dla efektywnego realizowanie swoich celów, połączyć się z inną fundacją.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w formie uchwały powziętej jednomyślnie.

Likwidacja fundacji powrót

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w  razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 24

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały powziętej jednomyślnie.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.